جواب تمرین علوم هشتم|درس هفتم:الفبای زیست فناوری|فکرکنید و اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 62

فکرکنید صفحه 62

ژن ماهی در گوجه فرنگی!
سال ها پیش گروهی از پژوهشگران، نوعی بوتهٔ گوجه فرنگی تولید کردند که دارای ژن مربوط به صفت مقاومت در برابر سرما بود.این ژن از نوعی ماهی آب سرد به دست آمده بود.
گوجه فرنگی هایی که به این طریق تولید شده بودند، مقاومت بیشتری در برابر سرما داشتند. به نظر شما چگونه ژن مربوط به مقاومت در برابر سرما، سبب ایجاد این ویژگی می شود؟

استخراج ژن آن از ژن ماهی سرد – تزریق ژن به باکتری – وارد کردن باکتری در بذر گوجه ها – قرار گرفتن ژن مقاومت به سرما در دنای بذر – کاشتن دانه در خاک – تولید گوجه فرنی هایی با توانایی مقاومت به سرما

 

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 62

با مراجعه به منابع معتبر درباره فایده ها و ضررهای احتمالی تغییر در ژن های جانداران، اطلاعاتی جمع آوری کنید و در کلاس ارائه دهید.

با تغییر ژن های جانداران می توان باعث افزایش کیفیت و کمّیت محصولات کشاورزی ، تغییر و اصلاح ویژگی های منفی جانداران ، تولید محصولات جدید و رشد سریعتر جانداران شد.

و بلعکس می توان باعث ایجاد عوارض جانبی پیش بینی نشده ، ایجاد موجودات مضر جدید و سوء استفاده از این علم در راه غلط و .. شد.

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!