جواب تمرین علوم هشتم|درس هفتم:الفبای زیست فناوری|فعالیت صفحه 61

فعالیت صفحه 61

فرض کنید دانش، مهارت و امکانات مورد نیاز را برای دست کاری دِنا دارید؛ یعنی می توانید صفات جانداران را به میل خود تغییر دهید.در این حالت چه کارهایی انجام می دادید؟ نظر و طرح خود را بنویسید و در آن هدف خود را نیز شرح دهید.

ژن های بیماری های ارثی را تغییر می دادم یا حذف می کردم تا افراد در آینده دچار این بیماری ها نشوند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!