جواب تمرین علوم هشتم|درس هفتم:الفبای زیست فناوری|پرسش متن صفحه 60

پرسش متن صفحه 60

شما چه نمونه هایی از تأثیر محیط بر صفات ارثی می شناسید؟

به عنوان مثال تغییر رنگ پوست در اثر آفتاب – تغییر ضخصیت بر اثر تعاملات اجتماعی

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!