جواب تمرین علوم هشتم|درس هفتم:الفبای زیست فناوری|آزمایش کنید صفحه 59

آزمایش کنید صفحه 59

مواد و وسایل
یک عدد سیب زمینی که حداقل چهار جوانه (چشم) داشته باشد؛ چهار لیوان یک بار مصرف، خاک گلدان،کارد، کاغذ و مداد.
روش اجرا
الف) ته هر لیوان یک سوراخ ریز ایجاد کنید؛ سپس آنها را با خاک پر، و شماره گذاری کنید. سیب زمینی را به چهار بخش تقسیم کنید به طوری که هر بخش یک
جوانه داشته باشد.
ب) هر قطعه را در یکی از لیوان ها مطابق جدول زیر بکارید. توجه داشته باشید که خاک لیوان ها مرطوب باشد.

 

لیوان شماره 1 لیوان شماره 2 لیوان شماره 3 لیوان شماره 4
آن را در آفتاب بگذارید و به اندازهٔ کافی به آن آب دهید. آن را در جای تاریک
بگذارید و به اندازهٔ کافی به آن آب دهید.
آن را در آفتاب بگذارید. بعد از کاشت، دیگر به آن آب ندهید. همه بخش خوراکی قطعهٔ سیب زمینی را بردارید. لیوان را در آفتاب بگذارید و به اندازهٔ کافی به آن آب دهید.

پ) پیش بینی می کنید که از کدام قطعه (ها)، گیاه سیب زمینی رشد می کند و از کدام قطعه(ها) رشد نمی کند؟ چه استدلالی برای این پیش بینی دارید؟

به نظر من بهترین و بیشترین رشد را ظرف (1) خواهد داشت.
ت)به مدت دو هفته هر روز لیوان ها را مشاهده کنید و مشاهدات خود را در جدولی بنویسید.
نتیجهٔ آزمایش را در کلاس گزارش کنید. آیا نتیجه آزمایش، پیش بینی شما را تأیید می کند؟

ظرف (1) بیشترین رشد را خواهد داشت . ظرف (2) به دلیل نرسیدن نور کافی ، ظرف (3) به دلیل آب کم و ظرف (4) به دلیل برداشته شدن بخش خوراکی آن ، رشد به شدت کمی خواهد داشت. که نشان دهنده ی اثر محیط بر صفات ارثی می باشد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!