جواب تمرین علوم هشتم|درس هفتم:الفبای زیست فناوری|فعالیت صفحه 56

حل تمرین علوم هشتم|درس هفتم:الفبای زیست فناوری

فعالیت صفحه 56

الف) سر انگشتان خود را به طور کامل با جوهر رنگ کنید؛
سپس روی کاغذ طوری فشار دهید تا نقش خط های آن روی کاغذ بیفتد.آیا نقش این خطوط در همهٔ انگشتان شما یکسان است؟ خیر

آیا اثر انگشت هم کلاسی های شما یکسان است یا با هم فرق می کند؟ فرق می کند
ب) اثر انگشت اشاره دوقلوهای همسان را تهیه کنید. آیا اثر انگشت یکسانی دارند؟

خیر
پ) اثر انگشت در زندگی اجتماعی چه کاربردی دارد؟

برای تشخیص هویت- کاربرد امنیتی  – در بانکداری – سیستم حمل و نقل مثل هواپیما – در بیمارستان ها و بانک های خون – مدارس – استخدام کارکنان – ورود به ساختمان ها – بازکردن قفل تلفن همزاه

پرسش متن صفحه 56

پیوستگی یا آزاد بودن نرمهٔ گوش و همچنین صفاتی که در جدول ۱ دیدید، صفات ارثی نامیده می شوند؛ زیرا عامل ایجاد کنندهٔ این صفات از والدین به فرزندان و به عبارتی دیگر از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

به نظر شما این عامل چیست و در چه بخشی از یاخته قرار دارد؟

دنا  ، درون هسته

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!