جواب تمرین علوم هشتم|درس چهاردهم:نور و ویژگی های آن|فعالیت صفحه 131

فعالیت صفحه 131

الف) آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان نشان داد فاصلهٔ جسم از آینهٔ تخت با فاصلهٔ تصویر از آینه برابر است.

هدف آزمایش فاصلهٔ جسم از آینهٔ تخت با فاصلهٔ تصویر از آینه برابر است

مواد و وسایل    قاب شیشه ای ، دو شمع ، کبریت ، خودکار

روش اجرا

قاب شیشه ای را درمکانی قرار داده و در یک طرف آن شمع اول و در طرف دیگرش شمع دوم را قرار می دهیم.

یکی از شمع هارا با از کبریت روشن می کنیم.

شمع  روشن را را طوری جابجا می کنیم که شمع مقابل آن نیز روشن به نظر آید.

محل شمع هارا علامت می زنیم.

سپس شمع هارا برداشته و فاصله شمع روشن تا شیشه ، فاصله شمع خاموش تا شیشه را اندازه می گیریم . و می بینیم که اندازه آن ها برابر است.

ب) برای دیدن اجسامی که پشت یک مانع قرار دارند از وسیله ای به نام پیرابین یا پیرامون نما استفاده می شود. شکل روبه رو طرحی ساده از یک پیرابین را نشان می دهد که شامل دو آینهٔ تخت است که نسبت به یکدیگر موازی اند. پس از چند بار بازتاب، پرتوهای نور به چشم ناظر می رسند؟ پس از دوبار

یک کاربرد پیرابین را نام ببرید. 

  • سنگر دیده بانی
  • زیر دریایی

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!