جواب تمرین علوم هشتم|درس چهاردهم:نور و ویژگی های آن|خود را بیازمایید صفحه 130

خود را بیازمایید صفحه 130

در هریک از شکل های زیر پرتو نوری نشان داده شده است که به سطح یک آینهٔ تخت تابیده
است. با توجه به قانون بازتاب نور، پرتو بازتاب را از هر آینه رسم کنید.

عکس: از راست به چپ

زاویه 15 درجه، تابش و بازتاب هرکدام 0 درجه، زا.یه بازتاب و زاویه تابش

زاویه بازتاب و تابش از راست به چپ برابر است با = 15 –  90  –  80

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!