جواب تمرین علوم هشتم|درس چهاردهم:نور و ویژگی های آن|آزمایش کنید صفحه 129

آزمایش کنید صفحه 129

هدف آزمایش بررسی قانون بازتاب نور
مواد و وسایل آینهٔ تخت کوچک، باریکه ساز (مانند چراغ قوه یا لیزر مدادی)، مقوا و نقّاله
روش اجرا
۱- تصویری از نقاله ای که در اختیار دارید، روی یک مقوا به دقت رسم کنید.
۲- آینه را عمود بر مقوا و مماس بر سطح صاف نقاله قرار دهید.
۳- باریکهٔ نور با زاویهٔ تابش دلخواهی به آینه بتابانید به طوری که پرتو بازتاب بر سطح مقوا دیده شود (شکل الف). در این وضعیت زاوبۀ های تابش (زاویۀ A) و بازتاب (زاویه B) را با هم مقایسه کنید. آیا این دو زاویه با هم برابرند؟ بله
۴ آزمایش را به ازای چند زاویهٔ تابش دیگر (مثلاً 10 ، 20 ، 30 ، 45 و 60درجه) تکرار کنید  و نتیجه را در گروه خود به بحث بگذارید.

زاویه تابش زاویه بازتاب
10 10
20 20
30 30
45 45
60 60

عکس: 

الف) آینه، تصویر نقاله

ب) زاویه تابش، زاویه بازتاب

جواب:

زاویه های بازتاب و تابش همواره و در همه سطوح (هموار/ ناهموار ) باهم برابرند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!