جواب تمرین علوم هشتم|درس چهاردهم:نور و ویژگی های آن|فکرکنید و فعالیت صفحه 127

فکرکنید صفحه 127

با توجه به شکل های ۶ و ۷ توضیح دهید پدیدهٔ خورشیدگرفتگی را افراد بیشتری می بینند یا پدیدهٔ ماه گرفتگی را؟

ماه گرفتگی ، زیرا در خورشید گرفتگی فقط مردم ناحیه ی به اندازه قطر ماه می توانند این پدیده را ببینند در حالی که در ماه گرفتگی حدوداً نصف مردم زمین این پدیده را مشاهده خواهند کرد.

 

فعالیت صفحه 127

به کمک یک توپ تنیس روی میز (ماه) یک کرهٔ جغرافیایی (زمین) و یک لامپ (خورشید)، آزمایش ساده ای برای نمایش پدیده های خسوف و کسوف طراحی و اجرا کنید.

برای پدیده کسوف ، دقیقا همانند شکل 6  به جای ماه توپ تنیس ، به جای زمین یک کره جغرافیایی و به جایی خورشید لامپ قرار می دهیم .

برای پدیده کسوف هم بر این اساس برای شکل 7 عمل می کنیم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!