جواب تمرین علوم هشتم|درس چهاردهم:نور و ویژگی های آن|فکرکنید صفحه 126

فکرکنید صفحه 126

توضیح دهید چگونه تشکیل سایه می تواند دلیل انتشار نور به خط راست باشد.

هنگامی که نور به جسمی کدر برخورد می کند. از آن عبور نمی کند و بازتاب می شود. در تشکیل سایه هم نور از اطراف عبور کرده و روی دیوار تشکیل می شود ولی از خود جسم عبور نکرده و روی دیوار تشکیل نمی شود.

سایه تشکیل شده دقیقا شکل خود جسم دارد و این یعنی انتشار مستقیم نور از اطراف جسم روی دیوار!

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!