جواب تمرین علوم هشتم|درس چهاردهم:نور و ویژگی های آن|فعالیت صفحه 125

فعالیت صفحه 125

الف) چند جسم مسطح کدر را به طور جداگانه مقابل یک لامپ یا شمع
روشن بگیرید و به سایهٔ تشکیل شده توسط هرکدام روی پرده (یا دیوار کلاس) که هم راستا با صفحه جسم باشد، توجه کنید. آیا شکل سایهٔ هر جسم با خود جسم مشابه است؟ برای پاسخ خود دلیل کافی به کلاس درس ارائه دهید.

بله با مشاهده سایه می توان پی برد که سایه متعلق به چشمی است.

ب) از پشت یک تکه مقوا، یک ورقهٔ شیشه ای تمیز و یک کاغذ پوستی به یک شمع یا لامپ
روشن نگاه، و نتیجه را به کلاس درس گزارش کنید.

از پشت شیشه کاملاً واضح دیده می شود. از پشت کاغذ پوستی فقط شعله آن و به صورت ناواضح دیده می شود و از پشت تکه مقوا فقط هاله ای از نور به صورت کدر دیده می شود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!