جواب تمرین علوم هشتم|درس پانزدهم:شکست نور|فکر کنید صفحه 142

فکر کنید صفحه 142

با توجه به چگونگی شکست نور در منشور، دریافت خود را از شکل های (الف) و شکل (ب) بیان کنید.

عکس:

الف) منشور کنار عدسی همگرا

ب) منشور کنار عدسی واگرا

جواب:

هر عدسی همگرا از قرار گرفتند 2 منشور از قاعده  شان در کنار به وجود می آید.

همچنین هر عدسی واگرا از قرار گرفتن 2 منشور از راس شان در کنار یکدیگر به وجود می آیند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!