جواب تمرین علوم هشتم|درس پانزدهم:شکست نور|فکرکنید صفحه 140

فکرکنید صفحه 140

در پاشندگی نور سفید توسط منشور، کدام یک از رنگ های نور، بیشتر و کدام یک کمتر شکسته شده است؟

نور بنفش بیشتر شکسته شده و نور قرمز کمترین شکست را دارد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!