جواب تمرین علوم هشتم|درس پانزدهم:شکست نور|آزمایش کنید و خود را بیازمایید و فعالیت صفحه 139

آزمایش کنید صفحه 139

هدف آزمایش مسیر نور در منشور
مواد و وسایل منشور، لیزر مدادی
روش اجرا منشور را از طرف قاعدهٔ مثلثی شکل آن روی میز قرار دهید. لیزر مدادی را روشن کنید و باریکهٔ نور را به طور مایل به یکی از وجه های آن بتابانید (شکل بالا). با توجه به مسیر نور در منشور، امتداد باریکهٔ نور را کامل کنید.

عکس: لیزر مدادی و منشور

جواب: نور لیزر مدادی به منشور می خورد شکسته می شود و به سمت پایین می رود.

 

خود را بیازمایید صفحه 139

الف) جاهای خالی را با توجّه به شکل 5 و پدیدهٔ شکست نور پرکنید.
باریکهٔ نور هنگام ورود از هوا به منشور، طوری شکسته می شود که به خط عمود نزدیکتر  شود.
همچنین هنگام خروج باریکهٔ نور از منشور به هوا، طوری شکسته می شود که از خط عمود
دور شود.

 

فعالیت صفحه 139

الف) باریکهٔ نوری که توسط چراغ قوه تشکیل داده اید به یک وجه منشور
بتابانید. در طرف دیگر منشور، پرده یا یک ورق کاغذ سفید را در مسیر نور خروجی از منشور قرار دهید (مطابق شکل صفحهٔ بعد). نتیجهٔ فعالیت را در گروه خود به بحث بگذارید.
توجه: بهتر است این فعالیت در محیطی نسبتاً تاریک انجام شود.

نور سفید تجزیه شده و تبدیل به رنگ های رنگین کمان می شود.

ب) ظرف نسبتاً بزرگی را مطابق شکل روبه رو از آب پر کنید و آن را مقابل نور مستقیم آفتاب قرار دهید؛ سپس یک آینهٔ تخت را به طور کج درون آب قرار دهید. در این حالت قسمتی از آب که جلوی آینه قرار دارد، مانند یک منشور عمل می کند. ظرف را آن قدر جابه جا کنید تا طیف نور خورشید روی یک مقوای سفید رنگ تشکیل شود.

نور خورشید به رنگ های رنگین کمان تجزیه می شود.

رنگ های رنگین کمان : بنفش ، نیلی ، آبی ، سبز ، زرد  ، نارنجی ، قرمز

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!