جواب تمرین علوم هشتم|درس پانزدهم:شکست نور|خود را بیازمایید و فعالیت صفحه 138

خود را بیازمایید صفحه 138

شکل روبه رو مسیر پرتو نوری را در دو محیط شفاف متفاوت نشان می دهد. با ذکر دلیل بیان کنید کدام یک از دو محیط رقیق تر است.

عکس: محیط شفاف اول زرد رنگ، محیط شفاف دوم سبز رنگ

جواب:

پرتو نور محیط دوم رقیق تر است زیرا پرتو بیشتر از خط عمود دور شده است.

 

فعالیت صفحه 138

درون کاسه یا لیوان کدری که روی میز قرار دارد، سکه ای بیندازید. یکی از
افراد گروه مطابق شکل الف آنقدر از میز دور شود تا بتواند سکه را درست از لبهٔ کاسه ببیند.
سپس از دوست خود بخواهید تا کمی عقب تر برود به طوری که سکهٔ درون کاسه را نبیند
(شکل الف).

اکنون به آرامی درون کاسه آب بریزید (شکل ب) تا دوستتان دوباره سکه را ببیند.
علت دیده شدن سکه را در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

عکس:

الف) سکه داخل کاسه

ب) داخل کاسه ای در آن سکه قرار دارد آب ریخته می شود.

جواب:

زیرا با ریختن آب محیط غلیظ شده و نور شکسته می شود  و در امتداد دید ما قرار می گیرد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!