جواب تمرین علوم هشتم|درس پانزدهم:شکست نور|آزمایش کنید صفحه 137

حل تمرین علوم هشتم|درس پانزدهم:شکست نور

آزمایش کنید صفحه 137

هدف آزمایش بررسی شکست نور در یک تیغهٔ شیشه ای
مواد و وسایل چراغ قوه یا لیزر مدادی، تیغهٔ شیشه ای
روش اجرا
۱- تیغهٔ شیشه ای را روی سطح میز قرار دهید و باریکهٔ نور را به طور عمود بر یکی از وجوه آن بتابانید (شکل الف).
۲- با توجه به مسیر باریکهٔ نور پس از عبور از تیغهٔ شیشه ای، امتداد باریکهٔ نور را در شکل الف کامل کنید.
۳- آزمایش را برای حالتی که مطابق شکل ب تیغهٔ شیشه ای اندکی چرخیده است، انجام دهید. با توجّه به نتیجهٔ آزمایش، امتداد باریکهٔ نور را روی شکل ب کامل کنید.

عکس:

الف) لیزر مدادی، خط صاف، تیغه ی شیشه ای

ب) لیزر مدادی، خط شکسته، تیغه ی شیشه ای

جواب:

در شکل الف) چون نور عمود بر جسم صاف وارد شده ، در نتیجه بدون شکستگی و انحراف خارج می شود.

ولی در شکل ب چون جسم مایل شده ، نور شکستگی پیدا می کند.

اگر نور مایل تابیده شود هم دچار شکستگی خواهد شد.

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!