جواب تمرین علوم هشتم|درس چهاردهم:نور و ویژگی های آن|فکرکنید صفحه 135

فکرکنید صفحه 135

آینه های کوژ اغلب در وسایل نقلیه استفاده می شوند؛ همچنین از این آینه ها در فروشگاه های بزرگ و پیچ تند جاده ها استفاده می شود (شکل زیر)

به نظر شما کدام ویژگی آینه های کوژ سبب کاربرد آنها در این موارد می شود؟

افزایش میدان دید راننده یا فروشنده

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!