جواب تمرین علوم هشتم|درس چهاردهم:نور و ویژگی های آن|آزمایش کنید و فعالیت صفحه 134

آزمایش کنید صفحه 134

هدف آزمایش تشکیل تصویر حقیقی در آینهٔ کاو
مواد و وسایل آینهٔ کاو، شمع، پرده
روش اجرا
۱- شمع روشنی را بین آینه و پرده قرار دهید.
۲- شمع را آن قدر به آینه نزدیک کنید تا تصویر مجازی شمع را در آینه ببینید؛ در این وضعیت شمع در فاصلهٔ کانونی آینه قرار دارد.
۳- اکنون شمع را به آرامی از آینه دور و به پرده نزدیک کنید. شمع را آن قدر جابه جا کنید تا تصویر واضحی از آن روی پرده تشکیل شود (شکل رو به رو)

به این تصویر که روی پرده دیده می شود، تصویر حقیقی می گوییم.
۴- ویژگی های تصویر را در مقایسه با جسم بنویسید.

تصویر حقیقی ، وارونه و بزرگ تر  از جسم  می باشد.

 

فعالیت صفحه 134

آینهٔ کوژی را در برابر صورت خود بگیرید و آن را به آرامی به صورت خود دور
و نزدیک کنید. با توجه به ویژگی های تصویر تشکیل شده در آینه، عبارت زیر را کامل کنید.

تصویر در آینه های کوژ، همواره کوچکتر از جسم، مجازی  و مستقیم است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!