جواب تمرین علوم هشتم|درس پانزدهم:شکست نور|خود را بیازمایید و فعالیت صفحه 143

خود را بیازمایید صفحه 143

شکل زیر دو عدسی همگرا و واگرا را نشان می دهد که یک دسته پرتو موازی نور به آنها تابیده شده است. با توجه به شیوهٔ شکست نور، دلیل نام گذاری همگرا و واگرا بودن این عدسی ها را توضیح دهید.

عکس: عدسی همگرا و واگرا که یک دسته پرتو موازی نور به آنها تابیده شده است.

جواب:

در عدسی های همگرا پرتو های نور پس از عبور از آن ، به همدیگر نزدیک شده و  در کانون جمع می شوند این در حالی است که در عدسی واگرا ، پرتوهای نور پس از عبور از عدسی ازهمدیگر دور می شوند.

 

فعالیت صفحه 143

یک عدسی واگرا را در فاصله های مختلف از یک جسم بگیرید. با توجّه به
ویژگی های تصویری که در عدسی واگرا می بینید، عبارت زیر را کامل کنید.
تصویر همهٔ اجسام در عدسی واگرا کوچکتر  از جسم و نسبت به جسم مستقیم است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!