جواب تمرین علوم هشتم|درس پنجم:حس و حرکت|گفت و گو کنید صفحه 43

گفت و گو کنید صفحه 43

با توجه به میزان حرکت در قسمت های مختلف بدن دربارهٔ انواع مفصل با افراد هم گروه خود گفت و گو کنید.

به محل اتصال دو استخوان مفصل گویند.

انواع مفصل ها:

مفصل ثابت  مفصلی که دو استخوان را ثابت کرده و به هم اتصال می دهد مصل مفصل های جمجمه

مفصل نیمه متحرک  این مفاصل دو استخوان را به طور محدود حرکت می دهند و مثل مفاصل متحرک غضروف دارد ! مانند مفصل ستون  های مهره

مفصل متحرک این مفصل ها دو استخوان را به هم وصل می کنند که توانایی حرکت آزادانه به جهات مختلف دارند. مثل مفصل متصل کننده استخوان ران به استخوان لگن

این مفاصل غضروف هم دارند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!