جواب تمرین علوم هشتم|درس پنجم:حس و حرکت|فعالیت صفحه 38

فعالیت صفحه 38

با استفاده از مولاژ گوش و پوستر های موجود در آزمایشگاه شکل ساده ای از بخش های مختلف گوش را رسم و نام گذاری کنید.

جواب:

لاله گوش، مجرای شنوایی، پرده گوش، استخوان های کوچک گوش، بخش حلزونی شکل گوش، استخوان، عصب شنوایی

گوش داخلی

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!