جواب تمرین علوم هشتم|درس چهارم:تنظیم عصبی|جمع آوری اطلاعات صفحه 33

اطلاعات جمع اوری کنید صفحه 33

دربارهٔ یاخته های پشتیبان در بافت عصبی از منابع معتبر، اطلاعاتی را جمع آوری، و نتایج آن را درکلاس ارائه کنید.

بیشترین مقدار یاخته ها در بافت عصبی مربوط به بافت پشتیبان است که مهم ترین کارشان تولید غلاف میلین می باشد. غلاف میلین یک سلول پشتیبان است که دور رشته  عصبی یک سلول عصبی به طور لایه لایه لایه می پیچید  و سرعت هدایت پیام در رشته  عصبی را افزایش می دهد.

برای کاربردهای دیگر آن ها می توان از بین بردن میکروب ها ، پشتیبانی و تغذیه سلول های عصبی را نام برد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!