جواب تمرین علوم هشتم|درس یازدهم:کانی ها|اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 103

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 103

دربارهٔ دلیل نام گذاری سایر کانی های ملی، اطلاعات جمع آوری، و نتیجه را به صورت روزنامه دیواری ارائه کنید.

تالسمیت به دلیل کشف شدن در معدن قدیمی “تالسمی” در بخش انارک

خونیت به دلیل کشف شدن در معدن قدیمی “خونی” واقع در 50 کیلومتری شمال شرقی بخش انارک

ایرانیت به پاس از مهمان نوازی ایرانیان

انارکیت در بخش انارک 

خادمیت به افتخار نصرالله خادم (ریاست آن زمان سازمان زمین شناسی)

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!