جواب تمرین علوم هشتم| درس ششم:تنظیم هورمونی|فکرکنید صفحه 54

فکرکنید صفحه 54

با توجه به مطالبی که دربارهٔ تنظیم عصبی و هورمونی آموخته اید، جدول زیر را کامل کنید.

نوع تنظیم سرعت ماهیت ماندگاری
عصبی بسیار زیاد الکتریکی کم
هورمونی کم شیمیایی زیاد

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!