جواب تمرین علوم هفتم|بخش اول،درس دوم:اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن|فعالیت صفحه 8

فعالیت صفحه 8

با استفاده از ترازو و نیروسنج، جرم و وزن هریک از مواد زیر را اندازه گیری کنید. قبل از اندازه گیری جرم تخمینی خودتان را بنویسید.

 

ردیف نام ماده جرم تخمینی(کیلوگرم) جرم اندازه گیری شده (کیلوگرم) وزن اندازه گیری شده (نیوتون)
1 گردو 0.015 0.020 0.2
2 پرتقال 0.060 0.063 0.63
3 گوشی همراه 0.380 0.400 4
4 کتاب علوم 0.400 0.420 4.2

 

فعالیت صفحه 8

چرا طول مداد با سانتی متر، قطر نوک آن با میلی متر، طول حیاط با متر و فاصلهٔ تهران تا مشهد با کیلومتر بیان شده است؟

در یکای متر برای اندازه های خیلی کوچک از میلی متر برای اندازه ها کمی بزرگتر از آن از سانتی متر و برای اندازه های خیلی بزرگ از کیلومتر استفاده می کنیم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!