جواب تمرین علوم هفتم|بخش اول،درس دوم:اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن|فعالیت صفحه 7

حل تمرین علوم هفتم|بخش اول ،درس دوم:اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

فعالیت صفحه 7

شکل زیر، جرم چند چیز مختلف در اطراف ما را نشان می دهد. چرا جرم برخی با گرم و جرم بعضی با کیلوگرم ثبت شده است؟

زیرا هر واحد مقدار های کوچک و بزرگ دارد که برای اجسام بزرگ از واحد بزرگ و برای اجسام کوچک از واحد کوچک استفاده می شود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!