جواب تمرین علوم هفتم|بخش اول ،درس یک:تفکر و تجربه|علم و کنجکاوی صفحه 3

حل تمرین علوم هفتم|بخش اول ،درس یک:تفکر و تجربه

علم و کنجکاوی صفحه 3

مواد: نفت، گوگرد، جوهر نمک، برادهٔ آهن، اتانول، نمک

دانش آموز: آیا همهٔ این مواد در آب حل می شوند؟

معلّم: پیش بینی گروه شما چیست؟

نمک ، اتانول ، جوهرنمک در آب حل می شود.

برادۀ آهن ، گوگرد ، نفت در آب حل نمی شود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!