جواب تمرین علوم هفتم|بخش دوم،درس سوم: اتم ها؛الفبای مواد|آزمایش کنید صفحه 22

آزمایش کنید صفحه 22

5 گرم شکر، آب و هوا را با استفاده از ترازو بردارید. با مشاهدهٔ حجم این سه ماده، درستی پاسخ های خود را بررسی کنید (برای وزن کردن هوا از توپ والیبال، فوتبال یا بسکتبال خالی استفاده کنید).

مشاهده می کنیم که حجم 5 گرم هوا بیشتر از حجم 5 گرم آب است و حجم 5 گرم آب بیشتر از حجم 5 گرم شکر است. این نشان می دهد که فاصله بین اتم های ذرات شکر کم تر از این فاصله در آب و سپس کمتر از این فاصله در هوا است.

در نتیجه فاصله ی بین ذرات: هوا>آب>شکر

حجم:هوا>آب>شکر

 

آزمایش کنید صفحه 22

وسایل و مواد: سرنگ، چوب پنبه )پلاستیک(، وزنه، گیره، پایه، آب و شن
روش آزمایش
 1- سه چهارم حجم یکی از سرنگ ها را از آب و دیگری را از شن پر کنید.

2- با کشیدن پیستون، داخل سرنگ سوم به همان مقدار هوا وارد کنید.

3- نوک سرنگ ها را با درپوش آن محکم ببندید (یا در یک چوب پنبه با پلاستیک فرو برید و با خمیر بازی دور آن را محکم ببندید تا تمام درز ها گرفته شود).
4- سرنگ ها را با استفاده از گیره محکم ببندید و روی هر کدام، یک وزنه با جرم یکسان قرار دهید(یا با کف دست سرنگ را به سمت پایین فشار دهید).
5- مشاهدات خود را بنویسید. از این مشاهدات چه نتیجه ای می گیرید؟

مشاهده می کنیم که حجم هوای داخل سرنگ کاهش می یابد ولی حجم آب و شن کاهش نمی یابد و نمی توان سرنگ حاوی آب و شن را متراکم کرد. گازها تراکم پذیر و مایعات و جامدات تراکم ناپذیرند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!