جواب تمرین علوم هفتم|بخش دوم،درس سوم: اتم ها؛الفبای مواد|فکرکنید و پرسش متن صفحه 21

فکرکنید صفحه 21

شکل های زیر ساختار اتمی 3 عنصر را نشان می دهند. با توجه به آنها، چند ویژگی کلی برای عنصر ها و اتم ها بنویسید.

عکس: 22e/جواب: 22 پروتون، 26 نوترون

عکس: 14e/ جواب: 14 پروتون، 14 نوترون

عکس: 7e/ جواب: 7 پروتون، 8 نوترون

 جواب:

اتم ها همه دارای هسته هستند و در هسته آن ها نوترون و پروتون وجود دارد. همچنین در طراف هسته الکترون ها در گردش هستند که در نمونه ی خنثی یک ماده تعداد نوترون با پروتون برابر است. و تعداد الکترون ،پروتون و نوترون در  اتم های مختلف متفاوت می باشد.

 

پرسش متن صفحه 21

حال فرض کنید پنج گرم شکر، هوا و آب را در سه ظرف جداگانه در اختیار دارید. پیش بینی می کنید کدام یک جای بیشتری می گیرد؟

هوا

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!