جواب تمرین علوم هفتم|بخش دوم،درس سوم: اتم ها؛الفبای مواد|فعالیت صفحه 20

فعالیت صفحه 20

1- باتوجه به شکل های زیر به پرسش های مطرح شده، پاسخ دهید:

عکس 1: اتم نافلز

عکس 2: اتم ترکیب فلز و نافلز

عکس 3: اتم فلز

الف) مشخص کنید که هر یک از شکل ها نشان دهندهٔ ساختار اتمی کدام یک از مواد زیر است:
« عنصر فلز،عنصر نافلز و ترکیب »

1-نافلز

2-ترکیب

3-فلز

ب) یک تعریف مناسب برای ترکیب ارائه کنید.

ترکیبات موادی هستند که ذرات تشکیل دهنده ی آن ها از بیش از یک نوع اتم ساخته شده است.
2- پیش بینی کنید موادی که مصرف می کنیم یا با آنها سروکار داریم، عنصرند یا ترکیب. برای پیش بینی خود دلیل بیاورید.

هردو هستند زیرا با مواد مختلفی سر و کار داریم ولی بیشتر ترکیب اند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!