جواب تمرین علوم هفتم|بخش دوم،درس سوم: اتم ها؛الفبای مواد|آزمایش کنید صفحه 18

آزمایش کنید صفحه 18

1- مقداری کربن (زغال)، گوگرد، یک تکه سیم مسی و یک میخ آهنی بردارید.
ویژگی ظاهری این عنصرها را یادداشت کنید؛ سپس با یک چکش روی آنها ضربه بزنید.مشاهدات خود را بنویسید.

کربن و گوگرد خورد می شوند ولی میخ آهنی و سیم مسی چکش خوارند ، خورد نمی شوند و شکل می گیرند.

2- یک مدار الکتریکی مطابق شکل زیر درست کنید و با استفاده از آن، رسانایی الکتریکی میخ آهنی، پوش برگ (فویل 1) آلومینیمی، گوگرد و زغال را بررسی کنید. مشاهدات خود را بنویسید.

با قرار دادن میخ آهنی و فویل آلومینیومی ، لامپ روشن شده پس رسانا هستند و با قرار دادن گوگرد و زغال سنگ مشاهده می کنیم که لامپ روشن نمی شود پس نارسانا هستند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!