جواب تمرین علوم هفتم|بخش دوم،درس سوم: اتم ها؛الفبای مواد|فعالیت صفحه 17

فعالیت صفحه 17

هدف از این فعالیت ایناست که ما برای پی بردن به مسئله نباید حتماً به طور مستقیم آن  را مشاهده کنیم و می توانیم با استفاده از حدس زدن،پیش بینی و حواس پنجگانه به آن پی ببریم.

پس از بررسی پیشنهاد ها و جواب واقعی پی می ریم که با حدس زدن تا حدود زیاد می توانیم به ویژگی ها ماده پی ببریم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!