جواب تمرین علوم هفتم|بخش دوم،فصل چهارم:مواد پیرامون ما|فعالیت صفحه 27

حل تمرین علوم هفتم|بخش دوم،فصل چهارم:مواد پیرامون ما

فعالیت صفحه 27

فهرستی از لوازم و وسایل اطراف خود )حداقل ده مورد( را تهیه، و به دلخواه دسته بندی کنید. ملاک دسته بندی خودتان را مشخص کنید.

(برعهده ی دانش آموز)

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!