جواب تمرین علوم هفتم|بخش سوم ، درس ششم:سفر آب روی زمین|جمع آوری اطلاعات صفحه 50

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 50

با مراجعه به منابع معتبر علمی دربارهٔ اثر عواملِ دیگر بر شکل مسیر رود (مستقیم یا مارپیچی) اطلاعاتی جمع آوری و به کلاس گزارش کنید.

از موارد موثر بر جهت مسیر رود می توان به :

  • پوشش گیاهی
  • گذر زمان
  • میزان شیب زمین
  • نوع خاک بستر رودخانه
  • سرعت حرکت آب
  • تغییرات آب و هوایی

اشاره کرد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!