جواب تمرین علوم هفتم|بخش پنجم،درس پانزدهم:تبادل با محیط|گفت و گو کنید و آزمایش کنید صفحه 127

گفت و گو کنید صفحه 127

 

با توجه به شکل زیر، خون، هریک از گازهای تنفسی را از کجا به کجا منتقل می کند؟

عکس: 

از چپ به راست/ کنار کیسه های هوایی، رگ ها، کنار بافت های بدن، اکسیژن، کربن دی اکسید

در مورد پاسخ خود با گروه گفت و گوکنید.

در کنار کیسه های هوایی خون اکسیژن را از کیسه هوایی می گیرد  و  کربن دی اکسید را می دهد تا از طریق بازدم خارج شوند.

در کنار بافت ها هم خون اکسیژن را به سلول های بافت داده و کربن دی اکسید را می گیرد تا به شش ها برود و این چرخه به طور مداوم تکرار می شود.

 

آزمایش کنید صفحه 127

نشان دادن وجود کربن دی اکسید در هوای بازدم
وسایل و مواد: آهک، کاغذ صافی، بشر، قیف، نی نوشابه خوری
روش آزمایش
١- مقداری آهک را در آب حل، و با کاغذ صافی آن را صاف کنید.
٢- با یک نی درون این مایع شفاف بدمید.

٣- چه تغییری در محلول صورت می گیرد؟

رنگ آب آهك به علت دميدن به آن و وارد نمودن كربن دي اكسيد تنفسي كدر يا شيري مي شود .
از منابع مختلف، اطلاعاتی را در مورد این موضوع جمع آوری کنید و علت این تغییر را توضیح دهید.

این به دلیل واکنشی است که بین کربن دی اکسد بازدم ما و آب  آهک می افتد و رسوبی کدر یا شیری رنگ را ایجاد میکند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!