جواب تمرین علوم هفتم|بخش پنجم،درس پانزدهم:تبادل با محیط|گفت و گو کنید و فعالیت صفحه 125

حل تمرین علوم هفتم|بخش پنجم،درس پانزدهم:تبادل با محیط

گفت و گو کنید صفحه 125

وسایل و مواد: شُش سالم گوسفند، قیچی، دستمال کاغذی
پس از تمیز کردن شش، نای، نایژه ها و بخش چپ و راست آن را تشخیص دهید.

شش راست از شش چپ بزرگتر است. شش راست سه لوب و شش چپ 2 لوب دارد.

همچنین به شش راست گوسفند دو انشعاب نایژه وارد شده است.
-درون نای آن قدر بدمید تا شش ها پر از هوا شوند. به تغییر حجم آنها توجه کنید.
-با قیچی، برش هایی را در نای و نایژه ها ایجاد کنید تا به نایژک ها برسید.
-در دیوارهٔ نای، نایژه ها و نایژک ها قطعات غضروفی به شکل های مختلف وجود دارد. وجود آنها چه اهمیتی دارد؟

باعث باز نگه داشتن نایژه و نایژک و در نتیجه عبور هوا می شود.
-در ساختار شش ها افزون بر نایژک ها، تعداد زیادی رگ های خونی نیز دیده می شود. وظیفهٔ این رگ ها چیست؟

گرم کردن هوای ورودی زیرا برای تبادل گاز ها لازم می باشد.

 

فعالیت صفحه 125

دستگاهی شبیه شکل صفحهٔ بعد آماده کنید.
1- هریک از شماره ها در شکل نشان دهندهٔ کدام قسمت در دستگاه تنفس است؟

عکس: دستگاه شبیه سازی اعضای بدن

جواب:

قسمت 1: نای

قسمت2: نایزه

قسمت3: شش

قسمت 4: پرده ی دیافراگم

قسمت 5: قفسه سینه

 

 

2- وقتی پردهٔ شمارهٔ 4 به پایین کشیده می شود، چه اتفاقی می افتد؟

مثل زمان دَم ، هوا به صورت مکشی درون شش ها می شود و آن هارا پر می کند.

3- وقتی پرده رها می شود، چه رخ می دهد؟

همانند رمان بادم ، شش ها از هوا خالی می شود.
4- هر کدام از این حرکات، مشابه کدام حرکت تنفسی است؟

دَم و بازدم!

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!