جواب تمرین علوم هفتم|بخش پنجم،درس یازدهم:یاخته و اجزای آن|فعالیت صفحه 94

فعالیت صفحه 94

به شکل های زیر نگاه کنید. دربارهٔ شباهت های آنها در گروه خود گفت وگو کنید.

عکس: انواعی از یاخته های پوستی و ماهیچه ای

جواب:

 

همه آن ها دارای سه بخش هسته،سیتوپلاسم و غشا می باشد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!