جواب تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،درس دهم:گرما و بهینه سازی مصرف|آزمایش کنید و فعالیت صفحه 88

فعالیت صفحه 88

با استفاده از وسایل در دسترس، یک لیوان عایق دردار طراحی کنید و بسازید؛ سپس مقداری آب داغ در آن بریزید و دمای آب را اندازه بگیرید. پس از یک ساعت دوباره دمای آب را اندازه بگیرید. ظرف کدام گروه گرمای کمتری را منتقل کرده است؟ کدام ظرف گرمای بیشتری را منتقل کرده است؟

هرچه لیوان عایق بهتری باشد ، گرمای کمتری به بیرون می دهد  و آب گرم تر است

 

آزمایش کنید صفحه 88

وسایل و مواد: یک ظرف شیش های نشکن، منبع گرما (شمع یا چراغ گاز یا چراغ الکلی)، قطره چکان، جوهر
روش آزمایش
1- تا سه چهارم ظرف شیشه ای را با آب پر کنید و آن را مطابق شکل روی شعله قرار دهید.
2- با قطره چکان، چند قطره جوهر در یک طرف ظرف بریزید.
3- به مسیر حرکت جوهر توجه، و مشاهدات خود را به طور دقیق یادداشت کنید.

در واقع با ریختن جوهر می خواهیم مسیر حرکت آب گرم را بررسی کنیم. با گرم شدن آب ، فاصله ذرات آب از هم زیاد و حجم آن افزایش می یابد. در نتیجه چگالی آن کاهش یافته و آب گرم به سمت بالا جرکت می کند. آب سرد به جای آب گرم آمده و گرما می گیرد و این چرخه همینطور تکرار می شود که به آن روش همرفت گویند.
4- در گروه خود دربارهٔ علت رفتار مشاهده شده، بحث کنید.
وقتی آب را از پایین گرم می کنیم، مولکول های آن تندتر حرکت می کنند و بیشتر از هم دور می شوند؛ یعنی آب منبسط می شود. در نتیجه چگالی آن کم می شود و به طرف بالا رانده می شود. در این هنگام آب خنک تر، جای آبی را می گیرد که گرم شده و به طرف بالا رفته است. با تکرار این فرایند، همهٔ آب گرم می شود.

 

فعالیت صفحه 88

دو بشر هم اندازه انتخاب کنید. یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید و آن را در آفتاب قرار دهید. هر 30 دقیقه یک بار دمای آنها را اندازه گیری و یادداشت کنید و سپس نمودار دما برحسب زمان آنها را رسم کنید، از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

عکس: نمودار

جواب:

روی نمودار مشخص می کنیم. از بالا به پایین، ابتدا ماسه و بعد آب.

آب به دلیل رسانایی کم گرما ، شفاف بودن و مایع بودنش گرما را دیرتر از ماسه که جامد و  تیره رنگ است جذب می کند.

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!