جواب تمرین علوم هفتم|بخش پنجم،درس یازدهم:یاخته و اجزای آن|فعالیت صفحه 98

فعالیت صفحه 98

با توجه به شکل بالا جدول را کامل کنید.

مشخصه یاخته گیاهی یاخته جانوری
سبزدیسه (کلروپلاست) دارد ندارد
دیوارۀ یاخته دارد ندارد
راکیزه (میتوکندری) دارد دارد
کریچه(واکوئول مرکزی) دارد ندارد

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!