جواب تمرین علوم هفتم|بخش پنجم ، درس چهاردهم :گردش مواد|جمع آوری اطلاعات صفحه 123

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 123

 

الف) در مورد تعداد انواع یاخته های خونی تحقیق، و گزارش خود را به کلاس ارائه کنید.

سه نوع یاخته خونی داریم:

  • گلبول های قرمز : در حمل اکسیژن و کربن دی اکسید نقش به سزایی دارند و حدود 3.6 تا 6 میلیون از آن ها در هر میکرولیتر خون دیده می شود.
  • گلبول های سفید : حدود 4000 تا 11000 در هر میکرولیتر خون وجود دارند و در حفظ ایمنی  نقش به سزایی دارند.
  • پلاکت ها: کاشان انعقاد خون و تشکیل لخته می باشد و  حدود 150 تا 400 هزار از آن ها در هر میکرولیتر خون وجود دارد.

هر میلی متر مکعب = یک میلیون میکرولیتر

ب) شکل روبرو یک برگه آزمایش خون را نشان می دهد. در این برگه WBC یاخته های سفید و RBC یاخته های قرمز خون را نشان می دهد.موارد دیگر در این برگه چه چیزهایی را نشان می دهند؟

عکس: Hematology

  • W.B.C   3.53
  • R.B.C  5.45
  • Hb    16.1
  • Plateletes  215

جواب:

Hb: میزان هموگلوبین خون

Plateletes: تعداد پلاکت های خون

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!