جواب تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،درس هشتم:انرژی و تبدیل های آن|فعالیت و فکرکنید صفحه 72

فعالیت صفحه 72 

فهرستی از غذاهایی را که در یک روز معین مصرف می کنید به همراه مقدار تقریبی آنها تهیه کنید. با توجه به این فهرست تعیین کنید که در این روز معین، بدن شما چه مقدار انرژی از این مواد غذایی کسب می کند.

(تمرین شخصی و برعهده ی دانش آموز  است اما متن زیر هم می تواند استفاده شود)

غذا مقدار(گرم) انرژی به ازای هرگرم(کیلوژول) انرژی کل غذا(کیلوژول)
مرغ 200 6.7 1340
تخم مرغ 300 6.8 2040
سیب 100 2.4 240
نان لواش 60 11.3 678
شیر کم چرب 100 1.8 180
روغن نباتی 100 32.2 3230
شکر 100 16.8 1680
حبوبات 100 5 500
جمع کل انرژی های دریافتی 9888
به کیلو کالری 2354

 

فکرکنید صفحه 72

دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیمی که در این فصل فرا گرفتید، بیان کنید.

انرژی شیمیایی خورشید و انرژی شیمیایی مواد موجود در خاک به گیاه منتقل و باعث رشد آن می شود . با خوردن آن گیاه این انرژی  به ما منتقل می شود و در بدن ما ذخیره می شود. ما با انجام دادن کارهایمان آن را تبدیل به انرژی جنبشی می کنیم.

 

فکرکنید صفحه 72

انرژی مورد نیاز یک نوجوان فعال و در حال رشد برای یک شبانه روز به طور متوسط
بین 10000 تا 12000 کیلو ژول است. با توجه به نتیجهٔ خود را بیازمایید صفحهٔ قبل، آیا
این وعدهٔ غذایی برای صبحانهٔ یک نوجوان در سنّ و سال شما کافی است یا خیر؟

خیر کافی نمی باشد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!