جواب تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،فصل نهم:منابع انرژِی|فکرکنید صفحه 69

فکرکنید صفحه 69

دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیم انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل گرانشی و تبدیل انرژی بیان کنید.

عکس: میمون سنگ را بلند می کند/ میمون سنگ را روی جسم رها می کند.

جواب:

شکل نشان دهنده این است که هنگامی که جسمی را بلند می کنیم انرژی پتانسیل گرانشی در آن ذخیره شده و با رها کردن آن انرژی پتانسیل تبدیل به انرژی جنبشی می شود و هر چه ارتفاع کم تر می شود این انرژی جنبشی بیشتر می شود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!