جواب تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،فصل نهم:منابع انرژِی|فعالیت و آزمایش کنید صفحه 68

فعالیت صفحه 68

با توجه به شکل روبه رو، هر یک از عبارت های زیر را در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.
الف) اگر روی جسمی کار انجام دهیم، می تواند انرژی جنبشی به دست آورد. جسمی که انرژی جنبشی داشته باشد، می تواند کار انجام دهد.

هنگامی که به یک جسمی نیرو وارد کرده و روی آن کار انجام می دهیم وقتی حرکت کند یعنی آن جسم انرژی جنبشی دارد. و اگر این جسم به جسم های دیگر برخورد کند به آن ها نیرو وارد می کند و اگر جسم های دیگر جابجا شوند در واقع کار انجام داده است.
ب) کار، انرژی را منتقل می کند.

هنگامی که جسم دارای انرژی با وارد کردن نیرو به دیگر اجسام باعث حرکت آن ها می شود ، در واقع کار انجام داده و انرژی به آن ها منتقل می کند.

 

آزمایش کنید صفحه 68

روش آزمایش
١- هرگاه یک سر قطعه نخی را به گلوله ای وصل کنیم و سر دیگر نخ را همانند شکل روبه رو از نقطه ای آویزان کنیم به مجموعهٔ نخ و گلوله، آونگ گفته می شود.
٢- همانند شکل روبه رو یک قطعه چوب را در مسیر حرکت آونگ قرار دهید.
٣- آونگ را از وضعیت قائم منحرف و رها کنید. پس از برخورد گلولهٔ آونگ به قطعه چوب، جابه جایی آن را اندازه بگیرید.
٤- آزمایش را به ازای چند ارتفاع گلوله نسبت به سطح زمین انجام دهید و جابه جایی قطعه چوب را پس از برخورد گلولهٔ آونگ با آن یادداشت کنید.

به هرمقدار که ارتفاع سقوط  گلوله را بیشتر کنیم ، قطعه چوب بیشتر حرکت می کند.
٥- آزمایش را برای گلوله های دیگری با جرم متفاوت تکرار کنید و نتایج حاصل را در گروه خود به بحث بگذارید و به کلاس درس ارائه کنید.

از این آزمایش نتیجه می گیریم که هرچه جرم جسم و ارتفاع آن بیشتر باشد انرژی ذخیره شده ی بیشتری را در خود دارد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!