جواب تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،فصل نهم:منابع انرژِی|فعالیت و فکرکنید صفحه 67

فعالیت صفحه 67

عبارت های زیر را با استفاده از جعبهٔ کلمه ها کامل کنید. هر واژه ممکن است یک بار یا بیش از یک بار استفاده شود یا هیچ استفاده ای از آن نشود.

گرمایی- صوتی -الکتریکی- شیمیایی- جنبشی -نورانی

الف) در یک رادیو، بخش زیادی از انرژی الکتریکی به انرژی صوتی تبدیل می شود.
ب) در یک چراغ قوه، انرژی شیمیایی ذخیره شده در باتری به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. پس از آن لامپ،انرژی الکتریکی را به انرژی نورانی و انرژی گرمایی تبدیل می کند.

 

فکرکنید صفحه 67

در هریک از حالت های زیر انرژی جنبشی (حرکتی)دو جسم را با هم مقایسه کنید.
الف) در شکل زیر هر دو اتومبیل مشابه اند، ولی اتومبیل سبز رنگ تندتر از اتومبیل
قرمز رنگ حرکت می کند.

عکس: ماشین سبز رنگ جلوتر از ماشبن نارنجی است.

جواب:

انرژی جنبشی به جرم و سرعت بستگی دارد از آن جایی که جرم هردو برابر و سرعت سبز رنگ بیشتر است در نتیجه انرژی جنبشی بیشتری دارد.

 

 

ب) در شکل زیر اتومبیل و کامیون با یک سرعت حرکت می کنند.

عکس: اتومبیل در کنار کامیون قرار دارد.

جواب:

با این که سرعت برابری دارد به دلیل این که جرم کامیون بیشتر است در نتیجه انرژی جنبشی بیشتری دارد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!