جواب تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،فصل نهم:منابع انرژِی|خود را بیازمایید صفحه 66

خود را بیازمایید صفحه 66

١- شکل روبه رو شخصی را نشان می دهد که با نیروی افقی ٣٢٥ نیوتونی جعبه ای را به اندازهٔ ٢ متر در امتداد نیروی وارد شده به آن جابه جا می کند. کاری که این شخص روی جعبه انجام می دهد، چقدر است؟

عکس: مرد به جعبه 325 نیوتنی نیرو وارد می کند. 

650 ژول
٢- به شکل روبه رو و عددهای نوشته شده روی آن توجه کنید. برداشت خود را از
این شکل با توجه به مفهوم کار بیان کنید. شما کدام روش را برای جابه جایی جسم ترجیح می دهید؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.

 

برای این که توپی را 1 متر بالا ببریم دو راه داریم :

 

با دستمان به طور عمود بلند کنیم که کار می شود:

صد نیوتن ضربدر یک متر برابر است با 100 ژول

100X1=100

یا این که با استفاده از سطح شیب دار آن را بالا ببریم که در این صورت مسافت طی شده زیاد  نیروی مصرفی کمتر است:

50×2=100

نیروی 50 نیوتن ضربدر 2 متر مسافت برابر است با 100ژول

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!