جواب تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،فصل نهم:منابع انرژِی|فکرکنید و آزمایش کنید صفحه 64

فکرکنید صفحه 64

در علوم، مفهوم کار را چنان تعریف می کنیم که اندازه گیری آن ممکن باشد. به نظر شما کار انجام شده در کدام یک از جمله های فعّالیت صفحهٔ قبل قابل اندازه گیری است؟

جمله ی آخر

اگر پاسخ مثبت است، چگونه کار انجام شده را اندازه می گیرید؟

اندازه کار انجام شده= مقدار جابجایی اتومبیل X نیرویی که برای جابجایی صرف می شود.

 

آزمایش کنید صفحه 64

روش آزمایش
١- نیروسنج را به یکی از چوب ها وصل کنید که روی سطح افقی یک میز قرار دارد (شکل الف).
٢- چوب را به آرامی توسط نیروسنج بکشید تا به مقدار دلخواه (مثلاً ٣٠ سانتی متر) جابه جا شود.
٣- هنگام حرکت جسم به نیروسنج نگاه کنید و مقدار نیروی وارد شده بر قطعهٔ آجر را بخوانید و در جدول زیر وارد کنید.
٤- مراحل ٢ و ٣ را برای حالتی که قطعه چوب ٥٠ سانتی متر جابه جا می شود، تکرار کنید.
٥- اکنون دو قطعه چوب را مطابق شکل (ب) روی یکدیگر قرار دهید و مراحل ٢ و ٣ را برای آن تکرار کنید. در این آزمایش نیز باید سعی کنید تا اجسام به آرامی و با سرعت ثابتی جابه جا شوند.

جابه جایی(m) نیرو(N) جابه جاییxنیرو
آزمایش اول

(با یک قطعه چوب)

0.30 30 9
0.50 50 25
آزمایش دوم

(با دو قطعه چوب)

0.15 30 4.5
0.25 50 12.5

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!