جواب تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،فصل نهم:منابع انرژِی|فعالیت صفحه73

حل تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،فصل نهم:منابع انرژِی

فعالیت صفحه73

نمودارهای الف و ب پیش بینی درصد مصرف انرژی های گوناگون را در جهان و به ترتیب در سال های ١٤٠٠ و ١٤٢٠ هجری شمسی نشان می دهد. با توجه به این نمودارها به پرسش های زیر پاسخ دهید.
الف) در سال ١٤٠٠ شمسی چند درصد از مصرف انرژی کلّ جهان از سوخت های فسیلی تأمین می شود؟

تقریبا حدود 83 درصد
ب) در سال ١٤٢٠ شمسی سهم سوخت های فسیلی در مصرف انرژی کلّ جهان نسبت به سال ١٤٠٠ شمسی چند درصد تغییر کرده است؟

9 درصد کاهش پیدا کرده

به نظر شما این تغییر به چه عواملی بستگی داشته است؟

با پیشرفت علم می توان از انرژی های سبز (آب و باد و …) بیشتر بهره برد و  یا بدلیل کاهش میزان این منابع مجبور به کاهش استفاده از آن می شویم.
پ) مطابق پیش بینی های انجام شده در این نمودارها، مصرف کدام نوع از انرژی ها طی ٢٠ سال آینده بیشترین و کمترین کاهش را خواهد داشت؟

بیشترین کاهش:زغال سنگ (5.5درصد)

کمترین کاهش:هسته ای (0.4 درصد)
ت) تحقیق کنید سهم هریک از سوخت های گوناگون در مصرف انرژی ایران چند درصد با میانگین جهانی در نمودار الف تفاوت دارد؟

در کشور ما برای تولید برق 72درصد گاز مصرف می شود و 18 درصد محصولات نفتی مانند گازوئیل و مازوت. 5 درصد انرژی آبی، 1.2 درصد انرژی هسته ای و کمتر از یک درصد انرژی های خورشیدی و بادی!

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!