جواب تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،فصل نهم:منابع انرژِی|فکرکنید صفحه 79

فکرکنید صفحه 79

دانش آموزی، نظر خود را دربارهٔ توربین های بادی به شکل زیر بیان کرده است:
«در توربین های بادی از انرژی خورشیدی به طور غیر مستقیم بهره برداری می شود؛ زیرا  باد، انرژی خود را از انرژی خورشیدی که سطح زمین جذب می کند به دست می آورد».
آیا شما با این نظر موافقید؟ دلایل خود را با دیگر اعضای گروه به بحث بگذارید و نتیجه
را به کلاس ارائه کنید.

بله، زیرا خورشید با گرم کردن  اقیانوس ،دریا و … باعث تبخیر آب و درنتیجه ایجاد بخار آب گرم می شود .هوای گرم به دلیل این که حجم بزرگتر و چگالی کمتری دارد به بالا رفته و هوای سرد پایین می آید و با جریان هوا باد ایجاد می شود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!