جواب تمرین علوم پنجم|درس سوم:رنگین کمان|فعالیت صفحه 20

فعالیت صفحه 20

3-همین فعّالیت را به جای لوله ی خودکار با منشور انجام دهید. نتیجه ی این دو آزمایش را با هم مقایسه کنید.

هم با منشور و هم با لوله ی خودکار رنگ های رنگین کمان را نشان می دهند.

4 این بار در یک اتاق تاریک، به جای نور خورشید یک باریکه ی نور به منشور بتابانید؛ چه مشاهده می کنید؟

نور سفید تبدیل به رنگ های زنگین کمان تجزیه می شود.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!