جواب تمرین علوم پنجم|درس پنجم: حرکت بدن!|فکرکنید و پرسش متن صفحه ی 39

فکرکنید صفحه ی 39

کدام ماهیچه های زیر با اراده ی ما کار می کنند؟

«ماهیچه های قلب،معده،دست و پا و صورت»

ماهیچه های دست و پا و صورت

پرسش های  متن صفحه ی 39

آیا استخوان ها شکل یکسانی دارند؟

خیر در شکل ها و اندازه های متفاوت وجود دارند.

اگر دست یا پا فقط از یک استخوان تشکیل شده بود، چگونه می توانستید آن را حرکت دهید؟

به سختی و عملاً امکان پذیر نبود.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!